REGULAMIN

 


1. Idea konkursu

Konkurs EkoMonster ma za zadanie przekazać uczniom szkół podstawowych z Płocka i powiatów: gostynińskiego, mławskiego, płockiego, sierpeckiego i żuromińskiego wiedzę o kluczowych zagrożeniach środowiskowych w obszarze jakości powietrza. Wśród zidentyfikowanych zagrożeń wyróżnić należy cztery kominy, które skracają oddech mieszkańców miast i wsi. Są to: 
 

 • niska emisja z domowych pieców,

 • spaliny samochodowe,

 • palenie papierosów, 

 • pyły petrochemiczne i przemysłowe.

 

Wszystkie te czynniki są groźne dla zdrowia, a ich równoczesne występowanie mnoży prawdopodobieństwo zaistnienia poważnych chorób, w tym nowotworów. Zagrożenia płynące z powietrza są niewidoczne, stąd zwykle są nieuświadomione. Dlatego zadanie konkursowe polegać będzie na ich personifikacji. Zadanie konkursowe polega na ich personifikacji-stworzeniu w drodze pracy zespołowej rzeźby/instalacji-EkoMonstera.

 

2. Zadanie konkursowe

Aby uczniowie mogli zapamiętać wszystkie cztery czynniki zagrażające zdrowiu, mają za zadanie w drodze klasowej pracy zespołowej stworzyć potwora/maszynę – EkoMonstera, który będzie uosobieniem czterech kluczowych rodzajów zanieczyszczenia powietrza. Stworzenie przez klasę instalacji/rzeźby będzie mogło następnie stanowić punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi w jaki sposób możemy się zmierzyć z czyhającymi w powietrzu zagrożeniami.

 

EkoMonsterpowinien być instalacją/robotem/maszyną stworzoną z dowolnych materiałów o maksymalnej podstawie 50x50 cm i maksymalnej wysokości 150 cm. Dobrze, by rzeźba powstała z wykorzystaniem surowców przeznaczonych do recyclingu (premiujemy wykorzystanie odpadów).

3. Cele konkursu

 • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego.

 • Podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy.

 • Zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 • Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.


4. Organizator konkursu

Poseł na Sejm RP Marek Opioła
Biuro Posła Marka Opioły
Stary Rynek 2, 09-400 Płock 
tel. (24) 362 00 52
ekomonster@marekopiola.pl 

5. Patronat honorowy

 • Minister Edukacji Narodowej

 • Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”

 • Płocki Projekt Onkologiczny – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

 

6. Partner konkursu
Państwowy Instytut Badawczy NASK prowadzący projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA)

7. Podstawowe zasady konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Płocku oraz powiatach: płockim, sierpeckim i gostynińskim, mławskim i żuromińskim.

 2. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 5.03.2019 r. na stronie www.ekomonster.pl, na stronie posła Marka Opioły w serwisie Facebook oraz na ulotkach konkursowych przekazanych szkołom podstawowym ze wskazanych w pkt. 1 powiatów.

 3. Konkurs będzie przeprowadzony w klasach I-VII szkół podstawowych.


7. Szczegółowe warunki uczestnictwa

 1. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane przez klasy szkół podstawowych uczestniczących w konkursie.

 2. Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie drogą mailową uzupełnionego formularza zgłoszeniowego w formie pliku otwartego (doc lub odt).

 3. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.

 4. Prace wytypowane do finału przez Jury konkursowe nie będą zwracane autorom.

 5. Nagrodzone prace zostaną umieszczone w charakterze wystawy w miejscach użyteczności publicznej i w postaci fotografii w mediach. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykorzystania zdjęć prac biorących udział w konkursie do celów informacyjnych i akcji promujących ideę konkursu.

 6. Autorskie prawa majątkowe do zwycięskich prac konkursowych (5 praczakwalifikowanych do etapu finałowego)z chwilą ich przejęcia nabywa nieodpłatnie organizator konkursu.

 

8. Etapy konkursu 
 

a) I etap zostanie przeprowadzony w obrębie poszczególnych placówek. W ramach etapu każda szkoła ma prawo zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Trzy zdjęcia prac wraz z formularzem zgłoszeniowym szkoły powinny przekazać organizatorowi mailowo na adres ekomonster@marekopiola.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście (Biuro Posła Marka Opioły, 09-400 Płock, Stary Rynek 2 najpóźniej do dnia 30.04.2019 r.
 

b) II etap spośród zgłoszonych przez poszczególne placówki prac konkursowych Komisja wybierze 5 najlepszych prac, które zostaną zakwalifikowane do finału konkursu. Informacja o pracach zakwalifikowanych do etapu II zostanie opublikowana na Facebooku organizatora oraz na stronie www.ekomonster.pl do 14.05.2019 r.
 

c) III etap (finał)- w celu ustalenia kolejności na podium 5 wybranych w II etapie prac, Jury odwiedzi placówki szkolne, z których prace zakwalifikowały się do etapu finałowego w celu przeprowadzenia rozmów z twórcami EkoMonsterów i bliższej analizy każdej z instalacji do dnia 31.05.2019 r.
 

d) Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na stronie www.ekomonster.pl oraz na stronie Organizatora w serwisie Facebook w dniu 3.06.2019 r.

 

9. Ocena prac
Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 • oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

 • wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

 • swoboda posługiwania się wybranymi technikami,

 • innowacyjność ich przedstawienia,

 • zaangażowanie w przygotowanie prac,

 • dodatkowe punktyotrzymają prace ze szkół, które uzupełnią specjalną ankietę przygotowaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Płocku. Ankietę można pobrać ze strony www.ekomonster.pl

 

10. Nagrody

a) 5 szkół, z których prace zostaną zakwalifikowane przez Jury do etapu finałowego, zostanie włączonych do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) i wyposażone w miernik zewnętrzny pyłów PM 2,5 oraz PM 10 oraz wyświetlacz LED. W ramach projektu Państwowy Instytut Badawczy NASK zrealizuje szkolenia dla nauczycieli-koordynatorów projektu ESA oraz przekaże szkołom komplet materiałów edukacyjnych. 
 

b) Wszystkie placówki szkolne, których prace zostaną zakwalifikowane do etapu II (5 najlepszych prac) otrzyma tytuł EkoSzkoły nadany przez Ministra Edukacji.
 

c) Nauczyciele towarzyszący uczniom w przygotowaniu prac, które zostaną zakwalifikowani do etapu II otrzymają tytuł Nauczyciela EkoPozytywnego nadany przez Ministra Edukacji.
 

d) Uczniowie biorący udział w zespołach, które stworzą prace zakwalifikowane do etapu finałowego otrzymają tytuły Uczniów EkoPozytywnych nadanych przez Ministra Edukacji.
 

e) Uczniowie biorący udział w zespołach, których prace zostaną zakwalifikowane do etapu finałowego otrzymają następujące nagrody:

- za zajęcie I-III miejsca – wycieczka do Warszawy i uroczyste odsłonięcie pracy w Sejmie oraz nagrody książkowe 

- za zajęcie IV i V miejsca – uroczyste odsłonięcie pracy w budynku użyteczności publicznej w regionie oraz nagrody książkowe 

11. Inne informacje organizacyjne

1.Komisja konkursowa odwiedzi, po uprzednim umówieniu się z dyrekcją, placówki szkolne, których prace zostały zakwalifikowane do finału 

2.Przekazanie tytułów , oraz będzie miało miejsce 

3.Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych laureatom (I-V miejsce) będzie miało miejsce do końca roku szkolnego 2019/2020.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorem:

Biuro Posła Marka Opioły

09-400 Płock, Stary Rynek 2
tel. (24) 362 00 52
ekomonster@marekopiola.pl

www.ekomonster.pl

© 2018 by Biuro Posła Marka Opioły

09-400 Płock, Stary Rynek 2
tel. 24 362 00 52